Over deze cao

De Werkgeversvereniging WENb uit Arnhem
namens de werkgevers,
en
FNV uit Amsterdam
CNV Overheid en Publieke Diensten uit Utrecht
VMHP-N uit Arnhem

elk voor de werknemers,
hebben samen de volgende collectieve arbeidsovereenkomst afgesproken:

1.1 Looptijd

Deze cao loopt van 1 november 2015 tot 1 mei 2018.

1.2 Werkingssfeer

Onder de werkingssfeer van deze cao vallen werkgevers die in Nederland:

 1. elektriciteit, gas, warmte en/of koude transporteren en distribueren via het openbare elektriciteits-, gas- en/of warmte- of koudetransportnet;
 2. het openbare elektriciteits-, gas- en warmte- en/of koudetransportnet aanleggen, beheren en onderhouden;
 3. openbare verlichting aanleggen, beheren en onderhouden;
 4. aan deze activiteiten verbonden producten en diensten leveren, zoals meterdiensten en energieadvisering.

1.3 Structuur

 1. Deze cao is van toepassing op de arbeidsovereenkomst tussen de werkgever en zijn werknemers .
 2. De werkgevers hebben naast de cao NWb een eigen bedrijfs-cao. Hierin staan de afspraken tussen de cao-partijen op bedrijfsniveau over de salarisregeling, het Benefit Budget, de wacht- en storingsdienst en de overwerkgrens. 
 3. De bedrijfs-cao’s maken deel uit van deze cao.

1.4 Naleving

 1. De werkgever past deze cao en de bedrijfs-cao toe voor al zijn werknemers .
 2. In een functiecontract kunnen afwijkende afspraken worden gemaakt.

1.5 Dispensatie

In beginsel bepaalt de werkingssfeer de toepasselijkheid van deze cao voor een werkgever en zijn werknemers . Partijen bij deze cao kunnen op verzoek van een werkgever hierop een uitzondering maken. Als die werkgever behoort tot een groep waartoe ook een of meer werkgevers behoren die vallen onder de werkingssfeer van de cao PLb kunnen partijen hem dispensatie verlenen. Dan is niet meer deze cao voor die werkgever en zijn werknemers van toepassing, maar zullen de gevolgen voor werkgever en zijn werknemers worden geregeld bij een tussen die werkgever en de vakbonden af te sluiten overeenkomst.

1.6 Ontheffing

 1. Een werkgever die van plan is lid te worden van de WENb kan ontheffing vragen van wat er in deze cao is geregeld over pensioen en sociale zekerheid.
 2. De dispensatiecommissie beoordeelt het verzoek om ontheffing.
 3. De dispensatiecommissie bestaat uit drie leden namens de WENb en drie leden namens de vakbonden. De WENb levert een secretaris aan de commissie.


Naar boven